1917 – 2008

«To­da tec­no­lo­gía lo su­fi­cien­te­men­te avan­za­da es in­dis­tin­gui­ble de la ma­gia»
―In me­mo­riam, Sir Arthur Char­les Clar­ke


clarke.jpg